Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Xăng RON 92

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang kinh doanh các mặt hàng xăng dầu có quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật đã công bố tại Bộ Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS) ban hành kèm theo Quyết định số 28/PLX-QĐ-TGĐ ngày 31 tháng 01 năm 2023.

TCCS PetrolimexXăngRON 95 vàXăngRON 92 như sau:

https://files.petrolimex.com.vn/files/6783dc1271ff449e95b74a9520964169/application=pdf/134246ecbd064bdca2b53a9e9d6a5bf7/20230131141438Q%C4%90%2028_PLX-Q%C4%90-TG%C4%90.pdf