Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011

 03:16 CH @ Thứ Hai - 16 Tháng Tư, 2012

1.Chương trình Đại hội (Chi tiết tại đây)

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 (Chi tiết tại đây)

3.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 (Chi tiết tại đây)

4. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 (Chi tiết tại đây)

5. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (Chi tiết tại đây)

6. Tờ trình v/v phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2011 (Chi tiết tại đây)

7. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (Chi tiết tại đây)

8. Tờ trình v/v kế hoạch năm 2012 (Chi tiết tại đây)

9. Tờ trình v/v phương án cấu trúc các đơn vị thành viên (Chi tiết tại đây)

10. Tờ trình v/v chuyển đổi dự án Cảng hóa dầu thành cảng Container (Chi tiết tại đây)

11. Tờ trình v/v sử dụng lợi nhuận sau thuế 2012 (Chi tiết tại đây)

12. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011, trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (Chi tiết tại đây)

13. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 (Chi tiết tại đây)

14. Tờ trình v/v thay đổi thành viên HĐQT đại diện quản lý vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Chi tiết tại đây)


Nguồn: