Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 06:16 CH @ Thứ Hai - 06 Tháng Mười Một, 2023

Sáng ngày 06/11/2023, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex; Ban lãnh đạo và Trưởng, phó các phòng/ban nghiệp vụ Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex; Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu - thoái vốn bất động sản; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025;

HĐQT Công ty đã báo cáo với cổ đông về những khó khăn, thách thức của Công ty đặc biệt là trong công tác triển khai đầu tư tàu khẳng định với tinh thần trách nhiệm, HĐQT; Ban điều hành và người lao động trong Công ty sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023 Đại hội đồng cổ đông giao đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex - Đại diện cho cổ đông lớn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã bầu bổ sung thành công 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Tiến Sang và 01 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự hợp tác, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục hoàn thiện, chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIPCO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Nguồn:   Vipco