Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011

 10:05 SA @ Thứ Ba - 24 Tháng Tư, 2012

Ngày 22/04/2012, tại Nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 với sự có mặt của 708 cổ đông, nắm giữ 72,98%  số cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và các tờ trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp thông qua các nội dung sau:

-    Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011;
-    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011;
-    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012;
-    Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
-    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
-    Kế hoạch năm 2012;
-    Tờ trình phương án cấu trúc các đơn vị thành viên;
-    Tờ trình chuyển đổi Cảng hoá dầu thành cảng Container;
-    Tờ trình về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012;
-    Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2011;
-    Trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012;
-    Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.


Chủ tịch HĐQT VIPCO - Ông Nguyễn Đạo Thịnh

Đại hội cũng đã bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Vũ Ngọc Kháu nghỉ chế độ theo thông báo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, ông Phạm Văn Vinh đã trúng cử, HĐQT cũng đã họp và thống nhất 100% (7/7 Thành viên HĐQT) bổ nhiệm ông Phạm Văn Vinh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ lớn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thay mặt cho Tập đoàn, Ông Bùi Ngọc Bảo đã có bài phát biểu trước Đại hội. Ông đánh giá cao những cố gắng của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2011 và cho rằng việc cấu trúc lại các đơn vị thành viên trong hệ thống VIPCO là cần thiết và phù hợp với định hướng của Tập đoàn. Ông yêu cầu nhóm Đại diện của Tập đoàn tại Công ty phải nỗ lực hơn nữa cùng với HĐQT, Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch và những nhiệm vụ trong năm 2012. Đồng thời Ông cũng cam kết tiếp tục giúp đỡ Công ty để đảm bảo hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu.Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Ông Bùi Ngọc Bảo
Nguồn: