Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

 09:34 SA @ Thứ Sáu - 18 Tháng Năm, 2012

Ngày 16/5/2012, Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012, đồng thời cũng là đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016 với sự tham gia của 16 đại biểu đại diện cho 90,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết


Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đạo Thịnh

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đạo Thịnh, chủ tịch HĐQT Cty CP Vận tải xăng dầu VIPCO, đồng Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng nghề Duyên Hải đã thông báo với các cổ đông kết quả hoạt động của trường trong năm 2011. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, rất nhiều các doanh nghiệp trên địa bàn đã rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, giải thể, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tuyển dụng lao động, cùng với sự phát triển quá mức của các cơ sở đào tạo so với nhu cầu thực tế làm cho việc cạnh tranh thu hút người học nghề ngày càng gay gắt. Trong hoàn cảnh đó, HĐQT đã hết sức nỗ lực hoạch định kế sách để vượt qua khó khăn. Nhà trường đã tăng cường tập trung cho đào tạo ngắn hạn, mở rộng sang đào tạo liên thông để tăng nguồn thu, đồng thời tăng cường quản lý, cắt giảm và giám sát chặt chẽ công tác chi tiêu. Nhờ đó, các chỉ tiêu như số lượng đào tạo trong giai đoạn 2007-2011 tăng bình quân 18%/năm, doanh thu ổn định và tăng bình quân 36%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 7%/năm, lợi nhuận bình quân đạt 2,96% trên vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và 05 năm 2007-2011; Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2011; Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011, kế hoạch năm 2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2012-2016; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011, thù lao năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, nhiệm kỳ 2007-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016. 


Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung với 100% số phiếu biểu quyết tán thành

Đại hội đồng cổ đông đã bầu HĐQT gồm các ông: ông Nguyễn Đạo Thịnh, ông Phạm Trọng Hiệp, ông Trần Ngọc Hà, ông Đào Chí Thành, ông Nguyễn Đình Thanh. Ông Nguyễn Đạo Thịnh được bầu là Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Trọng Hiệp được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT. Ban Kiểm soát gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, bà Đoàn Kim Phượng, ông Lê Vinh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát.
Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đạo Thịnh hứa với Đại hội sẽ khắc phục những tồn tại yếu kém và phát huy thành tích đạt được trong nhiệm kỳ trước để đưa trường Cao đẳng nghề Duyên Hải có những bước tiến mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2012-2016 và trở thành một trường có thương hiệu trong cả nước và khu vực vào năm 2016.


Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016


Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Ông Nguyễn Đạo Thịnh thay mặt Đại hội cảm ơn, biểu dương những đóng góp của các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám hiệu của nhiệm kỳ trước và đã nghỉ không tham gia nhiệm kỳ này.


Ông Nguyễn Đạo Thịnh tặng quà cho ông Vũ Ngọc Kháu - Ủy viên HĐQT, ông Mai Thế Cung - Trưởng Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Huy Hòa - nguyên Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải

Nguồn: