Vietnam Petroleum Transport JSC

Thư mời và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Phí Tuyết ThanhBan TH HĐQT - VIPCO
04:10' CH - Thứ sáu, 01/04/2016

1. Thư mời

2. Giấy xác nhận

3. Thông báo về quy định đề cử, ứng cử HĐQT, KSV 2016 - 2020

- Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, KSV

- Đơn ứng cử HĐQT, BKS

- Đơn, danh sách đề cử HĐQT

- Đơn, danh sách đề cử BKS

- Sơ yếu lý lịch

4. Chương trình Đại hội

5. Thể lệ biểu quyết

6. Quy chế bầu cử

7. Báo cáo KQKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016

8. Báo cáo HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020.

9. Báo cáo BKS năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015.

10. Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2015 và phương án PPLN năm 2015.

10.1 Báo cáo của Kiểm toán độc lập 2015

10.2 BCTC hợp nhất năm 2015

11. Tờ trình PA phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

12. Báo cáo quyết toán QTL , thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

13. Tờ trình PA trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

14. Tờ trình sửa đổi ,bổ sung Điều lệ Công ty

14.1 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

15. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .